SHPALLJE VENDI VAKANT Drejtor në Drejtorinë e Informimit të Qytetarëve, në Agjencinë për Media dhe Informim- klasa-II-1 - MIA - Media and Information Agency

mbyll

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

SHPALLJE VENDI VAKANT Drejtor në Drejtorinë e Informimit të Qytetarëve, në Agjencinë për Media dhe Informim- klasa-II-1

Në zbatim të Ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995, ”Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, ( i ndryshuar), të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 512, datë 18.9.2021 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Media dhe Informim” dhe të Urdhrit të Kryeministrit, nr. 136, datë 23.11.2021 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Media dhe Informim”, Agjencia për Media dhe Informim, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë e Informimit të Qytetarëve, në Agjencinë për Media dhe Informim- klasa-II-1

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

– Mbikëqyr dhe menaxhon nga afër ecurinë e punës në të dy sektorët e varësisë duke u kujdesur për informimin e qytetarëve përmes kanaleve të drejtpërdrejta të komunikimit dhe për prodhimin e materialeve kreative, të cilat i përgjigjen nevojave për këto kanale;

– Mbikëqyr punën për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve të drejtpërdrejta të komunikimit me qytetarët të Kryeministrit dhe Kryeministrisë, si faqja zyrtare e internetit, mediat sociale, dhe publikimeve apo botimeve të ndryshme në funksion të informimit të qytetarëve;

– Mbikëqyr punën për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e faqes zyrtare të internetit të Agjencisë për Media dhe Informim;

– Në bashkëpunim me Drejtorinë për Koordinimin e Ministrive dhe Agjencive dhe strukturat përgjegjëse në ministri, koordinon punën për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve të drejtpërdrejta të komunikimit me qytetarët për ministrat dhe agjencitë e varësisë;

– Në bashkëpunim me Drejtorinë për Informimin e Institucioneve, Hulumtimit dhe Pëmbajtjes, verifikon vërtetësinë e materialeve përmbajtësore me qëllim prodhimin e materialit final që publikohet në funksion të informimit të qytetarëve;

– Mbikëqyr punën për dizenjimin dhe prodhimin e materialeve kreative për publikim në kanalet e drejtpërdrejta të komunikimit apo për botime digjitale ose jo, print ose on-line, në kuadër të informimit të qytetarëve në funksion, të Kryeministrisë, ministrive dhe agjencive të varësisë;

-Në bashkëpunim me Drejtorinë për Koordinimin e Ministrive dhe Agjencive dhe strukturat përgjegjëse në ministri, mbikëqyr punën për organizimin dhe koordinimin e fushatave të informimit publik të Kryeministrit dhe Qeverisë;

– Raporton pranë Drejtorit dhe Zv. Drejtorit të Përgjithshëm në lidhje me mbarëvajtjen e punës në të dy sektorët e drejtorisë dhe koordinon punën sipas udhëzimeve dhe kërkesave të Drejtorit dhe Zv. Drejtorit të Përgjithshëm;

– Jep udhëzime dhe rekomandime në lidhje me ngjarjet kryesore dhe çështjet që ngrihen, mbi ndryshime apo përmirësime të nevojshme për secilin sektor me qëllim realizimin e misionit për informimin e qytetarëve;

– Kujdeset për shpërndarjen e përgjegjësive dhe detyrave brenda drejtorisë, si dhe për shkëmbimin e informacionit me strukturat e tjera brenda Agjencisë.

 

Aplikantët duhet të plotësojnë kërkesat si më poshtë:

– Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;

– Të kenë të paktën 3 vite eksperiencë të mëparshme pune në sektorë të ngjashëm;

– Të kenë njohuri të mira dhe të certifikuara të gjuhës angleze.

 

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Aplikantët duhet të paraqesin në Agjencinë për Media dhe Informim në adresën: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve, Tiranë ose në adresën e e-mailit vakance@mia.gov.al, këto dokumente:

– Letër interesi ku specifikohet emërtimi i pozicionit për të cilin aplikojnë;

– CV;

– Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

– Fotokopje të librezës së punës;

– Fotokopje të certifikimit të gjuhës angleze;

– Certifikatë të kualifikimeve të tjera nëse kanë;

– Numër kontakti dhe adresë e-maili.

 

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve dhe dokumentacionit të plotë është data 15.02.2024. Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda kësaj date sjell skualifikim të aplikantit.

Aplikantët njoftohen individualisht dhe nëpërmjet adresës së email-it ose telefonit për verifikimin e plotësimit të kritereve të kërkuara, procesin e ankimimit, datën e provimit me gojë si dhe për informacione të tjera të nevojshme.

Previous Itali, Ministri Hasani: Fokus integrimit ekonomik të Ballkanit Perëndimor me BE