Programi i Transparences - MIA - Media and Information Agency

mbyll

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Programi i Transparences

Programi i Transparencës

Agjencia për Media dhe Informim

Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Manjola Hasa
Drejtor Drejtoria e Informimit të Mediave
E-mail: Manjola.Hasa@mia.gov.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmoret e Kombit”, Tiranë
Orari: e Hënë – e Enjte 08:00 – 16:30
e Premte 08:00 – 14:00

FORMAT ANKESE
FORMAT KERKESE PER INFORMACION

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të MIA

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Shërbimet që ofrohen nga MIA

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi MIA

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të MIA

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga MIA

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga MIA