SHPALLJE VENDI VAKANTPërgjegjës Sektori në Sektorin e Marrëdhënieve me Median - MIA - Media and Information Agency

mbyll

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

SHPALLJE VENDI VAKANT
Përgjegjës Sektori në Sektorin e Marrëdhënieve me Median

SHPALLJE

1 (një) Përgjegjës Sektori në Sektorin e Marrëdhënieve me Median, në Drejtorinë e Informimit të Mediave – kategoria III-a

 

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 512, datë 18.9.2021 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Media dhe Informim” dhe të Urdhrit të Kryeministrit, nr. 136, datë 23.11.2021 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Media dhe Informim”, i ndryshuar, Agjencia për Media dhe Informim, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Marrëdhënieve me Median, në Drejtorinë e Informimit të Mediave – kategoria III-a

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

– Organizon punën e specialistëve të sektorit si dhe kontrollon dhe jep rekomandime për procesin e mbajtjes së marrëdhënieve dhe kontakteve me median në funksion të komunikimit publik të Qeverisë;

– Në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse në kabinetin e Kryeministrit, organizon konferencat për shtyp të Kryeministrit dhe Këshillit të Ministrave;

– Në bashkëpunim me Drejtorinë për Koordinimin e Ministrive dhe Agjencive dhe strukturat përgjegjëse në ministri, asiston në organizimin e konferencave për shtyp të ministrive dhe agjencive të varësisë;

– Asiston në organizimin dhe planifikimin e daljeve mediatike, intervistave, pjesëmarrjeve në formate audio-vizive, apo të gjitha formave të tjera të kontaktit me median për Kryeministrin, titullarët dhe administratën e Kryeministrisë dhe agjencitë e varësisë direkte nga Kryeministri,

– Asiston koordinatorin e drejtorisë dhe zëdhënësit e ministrave në Drejtorinë e Koordinimit të Ministrive dhe Agjencive në hartimin e njoftimeve për median për Kryeministrin, ministritë dhe agjencitë e varësisë;

– Raporton pranë drejtorit të drejtorisë në lidhje me mbarëvajtjen e punës në sektor dhe garanton përfundimin brenda afateve të detyrave që lidhen me informimin e mediave;

– Sipas kërkesave dhe udhëzimeve të drejtorit të drejtorisë, koordinon aktivitetin e përditshëm dhe organizimin e detyrave midis punonjësve në sektor.

 

Aplikantët duhet të plotësojnë kërkesat si më poshtë:

– Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;

– Të kenë të paktën 3 vite eksperiencë të mëparshme pune në sektorë të ngjashëm;

 

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Aplikantët duhet të paraqesin në Agjencinë për Media dhe Informim në adresën: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve, Tiranë ose në adresën e e-mailit vakance@mia.gov.al, këto dokumente:

  • Letër interesi ku specifikohet emërtimi i pozicionit për të cilin aplikojnë;
  • CV;
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
  • Fotokopje të librezës së punës;
  • Certifikatë të kualifikimeve nëse kanë;
  • Numër kontakti dhe adresë e-maili.

 

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve dhe dokumentacionit të plotë është data 08.09.2022. Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda kësaj date sjell skualifikim të aplikantit.

Aplikantët njoftohen individualisht dhe nëpërmjet adresës së e-mailit ose telefonit për verifikimin e plotësimit të kritereve të kërkuara, procesin e ankimimit, datën e provimit me gojë si dhe për informacione të tjera të nevojshme.

Previous SHPALLJE VENDI VAKANT<br>Zëdhënës Ministri

Leave Your Comment