Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Prill 2024 - MIA - Media and Information Agency

mbyll

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Kontakt

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit",
Pallati i Kongreseve, Kati ll,
Tiranë, Shqipëri.

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Prill 2024

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Prill 2024: 
V E N D I M
PËR
MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJES QENDRORE ME VETËQEVERISJEN VENDORE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 12, të   ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
KREU I
QËLLIMI DHE NATYRA E ÇËSHTJEVE PËR KONSULTIM
1. Qëllimi i këtij vendimi është përcaktimi i rregullave për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore, përbërjen dhe funksionimin e tij, natyrën e çështjeve, objekt konsultimi, dhe procesin e këshillimit ndërmjet qeverisjes qendrore dhe vetëqeverisjes vendore për politikat, legjislacionin dhe normat që rregullojnë vetëqeverisjen vendore. Kuptimi i njësive të vetëqeverisjes vendore përcaktohet në nenin 5, të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar.
2. Objekt i konsultimit midis qeverisjes qendrore dhe vetëqeverisjes vendore, sipas këtij vendimi, janë edhe funksionet dhe/ose kompetencat e deleguara pushtetit vendor, transferimi i funksioneve ose kompetencave të reja dhe propozimet e politikave për çështje që prekin interesat e pushtetit vendor, në përputhje me legjislacionin përkatës.
3. Njësitë e vetëqeverisjes vendore konsultohen të paktën 2 herë gjatë vitit kalendarik për financat e tyre, mjaftueshmërinë dhe stabilitetin e burimeve të tyre për arritjen e qëllimeve dhe kryerjen e shërbimeve të përcaktuara për to në ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar, dhe ligjet e tjera në fuqi.
4. Çështjet, të cilat janë objekt konsultimi midis qeverisjes qendrore dhe vetëqeverisjes vendore, sipas këtij vendimi, janë:
a) hartimi dhe zbatimi i politikave të decentralizimit dhe monitorimi i realizimit të tyre;
b) hartimi dhe zbatimi i politikave fiskale e financiare vendore, përfshirë transfertat ndërqeveritare, dhe financimi i qeverisjes vendore nga buxheti i shtetit;
c) funksionet e bashkive, sipas parashikimit të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar;
ç) hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat shtetërore në nivel vendor e nivel qarku;
d) funksionet dhe kompetencat e këshillit të qarkut dhe çdo funksion tjetër të dhënë me ligj;
 dh) nxitja e bashkëpunimit rajonal e ndërkufitar, me objekt zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të zonave ndërkufitare;
e) çdo çështje tjetër që është në interesin e ndërsjellë të qeverisjes qendrore dhe/ose qeverisjes vendore.
KREU II
PARIMET E PROCESIT TË KONSULTIMIT
5. Procesi i konsultimit në Këshillin Konsultativ të Qeverisjes Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore bazohet në:
a) parimin e informimit, nëpërmjet njoftimit dhe vënies në dispozicion të anëtarëve të Këshillit Konsultativ, shoqatave përfaqësuese të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe, nëpërmjet tyre, të gjitha njësive të vetëqeverisjes vendore të projektligjeve, projektvendimeve, projektpolitikave ose projektstrategjive që propozohen nga qeverisja qendrore;
b) parimin e konsultimit, nëpërmjet shkëmbimit të mendimeve, komenteve, vërejtjeve dhe propozimeve për projektligjet, projektaktet nënligjore, projektpolitikat ose projektstrategjitë të propozuara nga qeverisja qendrore dhe që kanë ndikim në ushtrimin e të drejtave dhe funksioneve të njësive të vetëqeverisjes vendore;
c) parimin e angazhimit të shoqatave përfaqësuese të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe të vetë këtyre njësive, nëpërmjet përfshirjes së tyre në procesin e formulimit e të miratimit të projektakteve, politikave, si dhe nëpërmjet propozimeve ligjore për përmirësimin e vazhdueshëm të akteve që lidhen me decentralizimin dhe qeverisjen vendore;
ç) parimin e bashkëpunimit dhe dialogut konstruktiv me të gjitha shoqatat përfaqësuese të njësive të vetëqeverisjes vendore.
KREU III
KRIJIMI, PËRBËRJA DHE DREJTIMI I KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJES QENDRORE ME VETËQEVERISJEN VENDORE
6. Me qëllim arritjen dhe institucionalizimin e procesit të konsultimit midis qeverisjes qendrore dhe vetëqeverisjes vendore funksionon Këshilli Konsultativ i Qeverisjes Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore, i cili është forumi kryesor ku qeverisja qendrore konsultohet me njësitë e vetëqeverisjes vendore për projektligjet, projektvendimet e Këshillit të Ministrave, projektpolitikat dhe projektstrategjitë që rregullojnë ose kanë ndikim të drejtpërdrejtë në ushtrimin e të drejtave dhe detyrimeve të njësive të vetëqeverisjes vendore.
7. Përbërja e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore është në përfaqësim të barabartë anëtarësh, 11 (njëmbëdhjetë) përfaqësues të qeverisjes qendrore dhe 11 (njëmbëdhjetë) përfaqësues të vetëqeverisjes vendore, si më poshtë vijon:
a) Ministri përgjegjës për pushtetin vendor;
b) Zëvendësministri përgjegjës për fushën e financave vendore;
c) Zëvendësministri përgjegjës për çështjet e drejtësisë;
ç)  Zëvendësministri përgjegjës për energjinë dhe infrastrukturën;
d) Zëvendësministri përgjegjës për çështjet sociale;
dh) Zëvendësministri përgjegjës për ekonominë, kulturën dhe inovacionin;
e) Zëvendësministri përgjegjës për bujqësinë dhe zhvillimin rural;
ë)  Zëvendësministri përgjegjës për mjedisin dhe turizmin;
f) Zëvendësministri përgjegjës për arsimin;
g) Zëvendësministri përgjegjës për punët e brendshme;
gj)  Përfaqësuesi i ministrit të Shtetit dhe Kryenegociator;
h) Kryetari i Shoqatës për Autonomi Vendore dhe 6 (gjashtë) kryetarë bashkie, përfaqësues të Shoqatës për Autonomi Vendore;
i) Kryetari i Shoqatës së Qarqeve dhe 3 (tre) kryetarë të këshillit të qarkut, përfaqësues të Shoqatës së Qarqeve.
8. Të gjithë anëtarët e sipërpërmendur konfirmojnë praninë e tyre duke njoftuar sekretariatin teknik në rrugë zyrtare/elektronike 3 ditë pune para ditës së zhvillimit të mbledhjes.
9. Anëtarët, të cilët nuk mund të marrin pjesë në takim për shkaqe objektive të angazhimeve, caktojnë përfaqësuesin e tyre zëvendësues, 3 ditë pune para ditës së zhvillimit të mbledhjes. Anëtarët mund të caktojnë përfaqësuesin e tyre zëvendësues në jo më shumë se 3 mbledhje të Këshillit Konsultativ në vit. Përfaqësuesi i caktuar për të marrë pjesë në takim duhet të jetë zyrtar i nivelit të lartë/të mesëm drejtues.
10. Në mbledhjet e Këshillit Konsultativ mund të ftohen të marrin pjesë kryesia e Komisionit Përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën  Publike dhe të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Shqipërisë, kryetari i Nënkomisionit të Përhershëm Parlamentar për Qeverisjen Vendore, anëtarë të tjerë të Këshillit të Ministrave apo përfaqësues të tyre, prefektët e qarqeve apo përfaqësues të veprimtarisë së tyre, përfaqësues të sektorit të kontrollit të ndihmës shtetërore pranë ministrisë përgjegjëse të ekonomisë, përfaqësues të organizmave dhe programeve ndërkombëtare me fokus veprimtarinë e qeverisjes vendore, si dhe drejtues të institucioneve kushtetuese ose institucioneve të tjera qendrore që kanë lidhje me çështjet, objekt konsultimi.
11. Mbledhjet e Këshillit Konsultativ bashkëdrejtohen nga ministri përgjegjës për pushtetin vendor dhe një nga kryetarët e shoqatave përfaqësuese të pushtetit vendor. Kryetarët e shoqatave përfaqësuese të pushtetit vendor drejtojnë Këshillin Konsultativ mbi bazën e rotacionit, për 6 muaj kalendarikë, duke filluar nga shoqata përfaqësuese me numrin më të madh të anëtarëve.
12. Në veçanti, mbledhjet e Këshillit Konsultativ për çështjet e financave vendore, sipas shkronjës “b”, të pikës 4, të kreut I, bashkëkryesohen nga ministri i Financave dhe/ose zëvendësministri i Financave me delegim të ministrit të Financave dhe në të përveç anëtarëve të përhershëm të këshillit marrin pjesë edhe përfaqësues të tjerë nga stafi teknik i Ministrisë së Financave.
13. Mbledhjet e Këshillit Konsultativ zhvillohen të hapura. Në raste të veçanta, mbledhjet e këshillit mund të zhvillohen edhe të mbyllura, kur për këtë bien dakord dy bashkëkryetarët.
KREU IV
PROCEDURA E KONSULTIMIT TË AKTEVE DHE MBLEDHJET E KËSHILLIT
SEKSIONI I
PROCEDURA E KONSULTIMIT TË AKTEVE
14. Projekligjet, projektvendimet, projektpolitikat ose projektstrategjitë, që lidhen me fushën e funksioneve të vetëqeverisjes vendore sipas neneve 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34-43, të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar, si dhe çdo projektakt tjetër që përfshihet në fushën e veprimit të këtij vendimi, i dërgohen në formë elektronike e të shkruar Sekretariatit Teknik të Këshillit Konsultativ prej sekretarëve të përgjithshëm të institucioneve propozuese të projektaktit.
15. Me marrjen e tyre, Sekretariati Teknik i shfaq ato brenda tri ditësh pune në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Konsultativ dhe në formë elektronike ia dërgon çdo anëtari të Këshillit Konsultativ.
16. Projektaktet, që nuk paraqiten nga relatorët në formën e duhur të prezantimit, nuk do të jenë pjesë e agjendës së mbledhjes së Këshillit, me përjashtim të projektakteve me rëndësi strategjike kombëtare.
17. Afati, brenda të cilit anëtarët e Këshillit Konsultativ dhe njësitë e tjera të vetëqeverisjes vendore mund të paraqesin vërejtjet, mendimet, komentet dhe propozimet e tyre, është 15 ditë kalendarike nga e nesërmja e dërgimit të projektaktit anëtarëve të Këshillit Konsultativ.
18. Në përfundim të këtij afati, brenda 5 ditësh pune, Sekretariati Teknik organizon punën për përgatitjen e përmbledhjes sipas mendimeve, komenteve, vërejtjeve dhe propozimeve të paraqitura dhe ia dërgon ato propozuesit të projektaktit dhe anëtarëve të Këshillit Konsultativ. Një kopje e tyre shfaqet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Konsultativ.
19. Institucioni propozues nuk vijon procedurën e miratimit të projektaktit deri në marrjen e komenteve, mendimeve, vërejtjeve dhe propozimeve nga Sekretariati Teknik i Këshillit Konsultativ ose mbarimit të afatit për paraqitjen e tyre.
SEKSIONI II
MBLEDHJET E KËSHILLIT KONSULTATIV
20. Këshilli Konsultativ zhvillon aktivitetin e tij nëpërmjet:
a) konsultimit dhe komunikimit on-line;
b) mbledhjeve të punës;
c) mbledhjeve plenare.
21. Mbledhjet e punës dhe plenare të Këshillit zhvillohen në prani të më shumë se gjysmës të të gjithë anëtarëve të tij. Për mospjesëmarrjen e anëtarëve njoftohen titullarët e institucioneve të përfaqësuara në Këshillin Konsultativ. Prezenca e tyre do të pasqyrohet në dokumentacion dhe në web-faqen e Këshillit Konsultativ.
22. Bashkëkryetarët e Këshillit Konsultativ kujdesen për organizimin dhe funksionimin e Këshillit dhe kryerjen e detyrave të tij sipas këtij vendimi. Rendi i ditës së mbledhjes së Këshillit Konsultativ dhe materialet shoqëruese të tyre bëhen kurdoherë publike në faqen e internetit të Këshillit.
23. Në bashkëpunim me Sekretariatin Teknik, bashkëkryetarët e Këshillit Konsultativ mund të thërrasin mbledhje pune të tij, e cila zhvillohet jo më herët se 7 ditë pune nga data e marrjes së njoftimit të mbledhjes nga anëtarët e Këshillit.
24. Bashkëkryetarët e Këshillit Konsultativ janë të detyruar të thërrasin mbledhjen e Këshillit në rast se jo më pak se 8 anëtarë të tij e kërkojnë me shkrim këtë gjë. Kërkuesit duhet të paraqesin në këtë rast rendin e ditës dhe materialet shoqëruese të tij. Mbledhja e punës zhvillohet jo më herët se 7 ditë pune nga data e depozitimit të kërkesës për thirrjen e mbledhjes.
25. Mbledhjet plenare të Këshillit Konsultativ zhvillohen në muajin mars dhe muajin tetor të çdo viti kalendarik. Rendi i ditës së mbledhjes plenare të Këshillit Konsultativ përcaktohet nga ministri përgjegjës për çështjet vendore në bashkëpunim me shoqatat përfaqësuese të njësive të vetëqeverisjes vendore.
26. Rendi i ditës së mbledhjes plenare të muajit mars është për diskutimin e masave për mbarëvajtjen e sezonit turistik.
27. Rendi i ditës së mbledhjes plenare të muajit tetor është vetëm për projektligjin e buxhetit të shtetit dhe projekligjet financiare që lidhen drejtpërdrejt me buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore.
28. Me vendim të bashkëkryetarëve të Këshillit Konsultativ ose me vendim të Këshillit Konsultativ mund të krijohen komisione këshillimi, si struktura ad hoc për të mbuluar fusha dhe sektorë specifikë që lidhen me funksionet e vetëqeverisjes vendore të përcaktuara në ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar. Komisionet e këshillimit janë të përkohshme dhe përfundojnë funksionimin e tyre me kryerjen e detyrave që u janë ngarkuar. Në aktin e krijimit të komisioneve të këshillimit përcaktohen kryesuesi i tij dhe detyrat e ngarkuara.
29. Mbledhjet e Këshillit Konsultativ organizohen në Tiranë. Me miratimin e bashkëkryetarëve, mbledhjet mund të organizohen dhe në qytete të tjera.
30. Në mbledhjet e punës dhe mbledhjet plenare të Këshillit Konsultativ vendimet merren me shumicën e votave të përfaqësueve pjesëmarrës në mbledhje. Në përfundim të mbledhjeve, Këshilli Konsultativ mund të miratojë rekomandime konkrete drejtuar institucioneve të qeverisjes qendrore apo institucioneve të tjera publike. Mendimet e përfaqësuesve të njësive të vetëqeverisjes vendore, në mbështetje ose jo të projektakteve të propozuara të qeverisjes qendrore, i bashkëlidhen praktikës dokumentare që shoqëron procesin vijues të vendimmarrjes përkatëse në Këshillin e Ministrave ose në Kuvend.
31. Projektaktet, që propozohen për miratim, duhet të përshkruajnë në relacionin shoqërues zbatimin e procedurës së konsultimit sipas këtij vendimi dhe arsyet e mosreflektimit të vërejtjeve të paraqitura në përfundim të këtij konsultimi.
KREU V
SEKRETARIATI TEKNIK
32. Pranë Këshillit Konsultativ funksionon Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore që kryen funksione ndihmëse dhe administrative në rolin e sekretariatit teknik. Për kryerjen e funksioneve të sekretariatit teknik, AMVV -ja mund të mbështetet edhe nga donacione të ndryshme, si dhe nga çdo burim tjetër financiar i ligjshëm.
33. Sekretariati Teknik kryen këto detyra:
a) Administron faqen zyrtare të internetit të Këshillit Konsultativ;
b) Grumbullon dhe përpunon komentet, vërejtjet, sugjerimet dhe propozimet e anëtarëve të Këshillit Konsultativ dhe njësive të tjera të vetëqeverisjes vendore në procesin e konsultimit;
c) U dërgon anëtarëve të Këshillit Konsultativ, Këshillit të Ministrave, ministrive përkatëse ose institucioneve të tjera shtetërore informacionin e përpunuar dhe dokumentacionin shoqërues;
ç)  Zbaton rekomandimet e Këshillit Konsultativ;
d) Ndihmon dhe mbështet Këshillin Konsultativ me analizën ligjore dhe teknike ne lidhje me projektaktet e paraqitura si dhe në punën dhe mbarëvajtjen e takimeve;
dh) Ndihmon dhe mbështet Këshillin Konsultativ duke organizuar mbledhje;
e) Me kërkesë të bashkëkryetarëve ose të Këshillit Konsultativ përgatit raporte dhe studime për çështje që lidhen me fushën e veprimtarisë së Këshillit;
ë) Kujdeset për mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve të punës dhe mbledhjeve plenare të Këshillit Konsultativ dhe i publikon ato në faqen e internetit;
f) Përgatit informacion periodik për veprimtarinë e Këshillit Konsultativ;
g) Është përgjegjës për kryerjen e njoftimeve për anëtarët e Këshillit Konsultativ;
gj) Me propozim të Këshillit Konsultativ, njofton njësitë e vetëqeverisjes vendore që të kërkojnë autorizimin e Komisionit të Ndihmës Shtetërore në rastin e financimit me fonde publike apo lehtësi tjetër të dhënë prej tyre për kryerjen e funksioneve të bashkive në fushën e zhvillimit ekonomik vendor;
h) Në fund të çdo viti kalendarik, Sekretariatit Teknik i vihen në dispozicion nga ana e ministrive projektaktet e përfshira në programin analitik të vitit pasaardhës, për aq sa ato kanë të bëjnë me qeverisjen vendore dhe decentralizimin;
i) Sekretariati Teknik organizon panele diskutimi dhe konsultimi për tematika specifike me anëtarët e Këshillit Konsultativ, përgjegjës për fushat e përgjegjësive që trajtohen në këto seanca;
j) Kryen detyra të tjera të përcaktuara nga Këshilli Konsultativ ose në këtë vendim.
KREU VI
DISPOZITA TË FUNDIT
34. Këshilli Konsultativ i Qeverisjes Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore miraton rregulloren e brendshme të organizimit dhe funksionimit.
35. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.910, datë 21.12.2016 “Për çështjet, objekt konsultimi, dhe strukturën, procedurën, formën, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, shfuqizohet.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
DHËNIEN E MIRATIMIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS SË QIRASË, ME TARIFËN 1 EURO/KONTRATA, NDËRMJET MINISTRISË SË EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT, SI QIRADHËNËS, DHE FONDACIONIT “FUNDJAVË NDRYSHE”, SI QIRAMARRËS, PËR PASURINË SHTETËRORE NR.969/15, ZONA KADASTRALE 1263, ME EMËRTIM PRONA NR.98 “GRUP-DEPO, ISH-REPARTI USHTARAK NR.5011”, ME VENDNDODHJE NË BRAR, TIRANË, ME SIPËRFAQE TË PËRGJITHSHME 16 214 M2, NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË MBROJTJES
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 5, të aktit normativ nr.4,                    datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr.9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të pikës 3/a, të kreut V, të vendimit nr.54, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë, me ofertë të pakërkuar, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, si qiradhënës, dhe fondacionit “Fundjavë Ndryshe”, si qiramarrës, për pasurinë shtetërore nr.969/15, zona kadastrale 1263, me emërtimin “Prona nr.98 “Grup-depo, ish-reparti ushtarak nr.5011””, me sipërfaqe të përgjithshme 16 214 (gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind e katërmbëdhjetë) m2, nga ku sipërfaqe ndërtimore 3 138.34 (tre mijë e njëqind e tridhjetë e tetë pikë tridhjetë e katër) m²,  me vendndodhje në Brar, Tiranë, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, me afat 20 (njëzet) vjet, sipas genplanit dhe tekstit të kontratës, që i bashkëlidhen këtij vendimi.
2. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
  K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË  NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 8, pika 3, 10 e 13, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, sipas formularëve, planrilevimeve dhe planimetrive, që i bashkëlidhen këtij vendimi, për ushtrimin e veprimtarisë sipas fushës së saj të përgjegjësisë shtetërore.
Lista, që përbëhet gjithsej nga 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë formulari, 23 (njëzet e tre) planrilevime, 2 (dy) planimetri, është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
2. Ministrisë së Arsimit dhe Sportit i ndalohet të ndryshojë destinacionin e përdorimit të pronave, të përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi, t’i tjetërsojë ose t’ua japë në përdorim të tretëve.
3. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË POLICISË KRIMINALE – INTERPOL,  MBI PRIVILEGJET DHE IMUNITETET PËR KONFERENCËN  E 51-TË RAJONALE EVROPIANE, QË DO TË MBAHET NË SHQIPËRI, NË VITIN 2024
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
Miratimin, në parim, të marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale – INTERPOL, mbi privilegjet dhe imunitetet për Konferencën e 51-të Rajonale Evropiane, që do të mbahet në Shqipëri, në vitin 2024, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
DHËNIE MENDIMI KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PËR PROJEKTLIGJIN JOQEVERITAR “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9831, DATË 12.11.2007, “PËR DËMSHPËRBLIMIN E ISH-TË DËNUARVE POLITIKË TË REGJIMIT KOMUNIST”, TË NDRYSHUAR”
Në mbështetje të neneve 82, pika 2, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
Dhënien e mendimit Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për projektligjin  joqeveritar “Për disa ndryshime në ligjin nr.9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist”, të ndryshuar”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.395, DATË 9.6.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË NDIHMËS SHTETËRORE”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 16, të ligjit nr.9374, datë 21.4.2005, “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Në pikën 1, të vendimit nr.395, datë 9.6.2022, të Këshillit të Ministrave, nënndarjet “ – znj. Delina Ibrahimaj – kryetar” dhe “ – znj. Inida Methoxha – anëtar” zëvendësohen me “ – z. Blendi Gonxhja – kryetar” dhe “ – znj. Keida Qirko – anëtar”.
2. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.416, DATË 7.7.2023, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E KRITEREVE, RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE PËR PËRFITIMIN E LEHTËSIRAVE FISKALE NGA ZHVILLUESIT DHE PËRDORUESIT QË OPEROJNË NË PARQET TEKNOLOGJIKE DHE SHKENCORE”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 12, të                             ligjit nr.58/2022, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e parqeve teknologjike dhe shkencore”, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Fjalia e parë, e pikës 2, të kreut I, të vendimit nr.416, datë 7.7.2023, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kritereve, rregullave dhe procedurave për përfitimin e lehtësirave fiskale nga zhvilluesit dhe përdoruesit që operojnë në parqet teknologjike dhe shkencore”, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Përdoruesi, duke përfshirë NIPT-in primar dhe sekondar të tij, që të përfitojë lehtësirat fiskale, duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme.”.
2. Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.535, DATË 8.7.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PROCEDURAT, KRITERET DHE RREGULLAT PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË PUNËVE PUBLIKE NË KOMUNITET”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 11, të ligjit nr.15/2019, “Për nxitjen e punësimit”, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
Në vendimin nr.535, datë 8.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të punëve publike në komunitet”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
I. Në kreun III bëhen ndryshimet e mëposhtme:
1. Fjalia e parë, e pikës 1, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Punëkërkuesit me të drejtë përfitimi janë të gjithë punëkërkuesit e papunë të regjistruar në zyrën e punës, të moshës mbi 21 vjeç, të cilët evidentohen nga ndërveprimi me sistemin tatimor se kanë më shumë se 12 muaj të papunë, pasi të kenë marrë shërbimet e nevojshme të punësimit, të përcaktuara në legjislacionin në fuqi.”.
2. Pika 9 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“9. Punëdhënësit kanë të drejtë të aplikojnë për dy grupe maksimumi, me numër jo më të madh se 12 (dymbëdhjetë) punëkërkues të papunë secili grup.”.
3. Pika 10 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“10. Punëdhënësi ka për detyrë të punësojë një mbikëqyrës për çdo grup përfituesish, nga 1 në 24 pjesëmarrës, i cili mund të punojë deri në 40 orë në javë.”.
II. Në kreun IV bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
1. Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“1. Për punëdhënësit përfitues, sipas shkronjave “a”, “b” dhe “c”, të pikës 4, të kreut III, financimi do të kryhet në formë granti, ndërsa për punëdhënësit sipas shkronjës “ç”, të së njëjtës pikë, financimi do të kryhet drejtpërdrejt në llogarinë e pjesëmarrësve përfitues në program.”.
2. Në pikën 2 bëhen këto ndryshime:
a) Shkronja “b” ndryshohet, si më poshtë vijon:
“b) Kontributet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore (pjesën e kontributeve të punëdhënësit dhe të punëmarrësit), të llogaritura në bazë të pagës minimale në shkallë vendi, të ofruara gjatë gjithë kohëzgjatjes së programit.”.
b) Në shkronjën “ç” bëhen ndryshimet, si më poshtë vijon:
i. Në fjalinë e parë, pas fjalëve “… nën 6 vjeç, …” shtohen  “… personat me aftësi të kufizuar dhe …”.
ii. Në nënndarjen “i”, fjalët “… 1 600 (një mijë e gjashtëqind) …” zëvendësohen me “… 1 800 (një mijë e tetëqind) …”.
iii. Nënndarja “ii” ndryshohet, si më poshtë vijon:
“ii. për prindërit e vetëm ose prindërit e rinj të moshës 25-29 vjeç me fëmijë nën 6 (gjashtë) vjeç të jepet një bonus në vlerën prej 4 000 (katër mijë) lekësh në muaj për kujdesin e çdo fëmije në ngarkim.”.
iv. Në nënndarjen “iii”, të shkronjës “ç”, të pikës 2, pas fjalës “… të kufizuara …” shtohen fjalët “… , në të cilën përfshihen edhe mjetet ndihmëse në vendin e punës, literaturë/informacion të përshtatur dhe përkthime për personat me dëmtime shikimi ose dëgjimi, asistent personal në vendin e punës,  transport të përshtatur, aksesueshmëri të mjedisit të punës …”.
3. Në shkronjën “a”, të pikës 3, bëhen këto ndryshime:
a) Në nënndarjen “i”, fjalët “… për grupin nga 1-7 punëkërkues të papunë pjesëmarrës …” zëvendësohen me “… për grupin nga 1-12 punëkërkues të papunë pjesëmarrës …”;
b) Në nënndarjen “ii”,  fjalët “… për grupin nga 1-14 punëkërkues të papunë pjesëmarrës …”  zëvendësohen me “… për grupin nga 1-24 punëkërkues të papunë pjesëmarrës …”.
4. Pika 4 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“4. Për punëdhënësit përfitues, sipas shkronjave “a”, “b” dhe “c”, të pikës 4, të kreut III, granti financiar do të disbursohet në këste të pagueshme, si më poshtë vijon:
i. Kësti i parë: 30% (tridhjetë për qind) e vlerës totale të grantit të disbursuar me nënshkrimin e marrëveshjes;
ii. Kësti i dytë: 20% (njëzet për qind) e vlerës totale të grantit të disbursuar pas muajit të dytë të zbatimit të programit;
iii. Kësti i tretë: 20% (njëzet për qind) e vlerës totale të grantit të disbursuar pas muajit të gjashtë të zbatimit të programit;
iv. Kësti i katërt: 20% (njëzet për qind) e vlerës totale të grantit të disbursuar pas muajit të nëntë të zbatimit të programit;
v. Kësti i fundit 10% (dhjetë për qind) me përfundimin e kontratës dhe të përmbushjes së të gjithë objektivave në planin individual të trajnimit.
Për punëdhënësit përfitues sipas shkronjës “ç”, të pikës 4, të kreut III, të gjitha shpenzimet do të kryhen në llogarinë personale të përfituesve dhe degën e tatimeve përkatëse çdo muaj.”.
III. Pika 13, e kreut V, shfuqizohet.
IV. Në pikën 5, të kreut VI, fjalët “… 5 (pesë) …” zëvendësohen me “… 10 (dhjetë) …”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.600, DATË 13.10.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PRONËSINË E RRUGËVE SHTETËRORE DHE KALIMET E PRONËSISË NDËRMJET ENTEVE PRONARE TË RRUGËVE”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 2, të ligjit nr.8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe në vijim të nenit 6, të ligjit nr.10164, datë 15.10.2009, “Për Autoritetin Rrugor Shqiptar”, të nenit 4, të vendimit nr.153, datë 7.4.2000, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores në zbatim të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
Tabela 1, “Inventari i rrjetit rrugor kombëtar (ARRSH)”, tabela 2, “Segmentet që shtohen në rrjetin rrugor kombëtar”, dhe tabela 3, “Segmentet që hiqen nga inventari i ARRSH-së për entet lokale”, bashkëlidhur vendimit nr.600, datë 13.10.2021, të Këshillit të Ministrave, zëvendësohen përkatësisht me tabelat nr.1, nr.2 dhe n.3, me të njëjtin titull, që i bashkëlidhen këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.863, DATË 29.12.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROBLEMATIKAT E SHKAKTUARA NGA RRËSHQITJET NË SEGMENTIN RRUGOR “MILOT–MORINË””
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I :
1. Në vendimin nr.863, datë 29.12.2021, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
a) Në pikën 3, vlera  “… 93 991 538 (nëntëdhjetë e tre milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e pesëqind e tridhjetë e tetë) lekë …” zëvendësohet me “… 105 176 680 (njëqind e pesë milionë e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) lekë …”;
b) Pika 4 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 105 176 680 (njëqind e pesë milionë e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) lekësh, përballohet, si më poshtë vijon:
a) Vlera, prej 93 991 538 (nëntëdhjetë e tre milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e pesëqind e tridhjetë e tetë) lekësh, përballohet nga buxheti i miratuar për Autoritetin Rrugor Shqiptar;
b) Vlera, prej 11 185 142 (njëmbëdhjetë milionë e njëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e njëqind e dyzet e dy) lekësh, përballohet nga llogaria “Fondi i shpronësimeve”, në Bankën e Shqipërisë.”.
c) Tabelave, bashkëlidhur vendimit, i shtohet tabela e listës emërore shtesë që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Shpenzimet procedurale shtesë, në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën emërore shtesë, bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim, pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.
4. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
5. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Mirditë, dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Lezhë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE, KUSHTEVE, KRITEREVE, AFATEVE, VLEFSHMËRISË DHE FORMATEVE PËR DHËNIEN, SHFUQIZIMIN DHE PEZULLIMIN E AUTORIZIMEVE PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË SË MAGAZINIMIT, TRANSFERIMIT DHE ASGJËSIMIT TË ARTIKUJVE PIROTEKNIKË
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 24, pika 2, e 25, pika 1, të ligjit nr.73/2021, “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë”, me propozimin e ministrit të  Brendshëm, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
KREU I
OBJEKTI, STRUKTURA PËRGJEGJËSE, KUSHTET DHE KRITERET PËR PAJISJEN ME AUTORIZIM PËR MAGAZINIMIN, ASGJËSIMIN DHE TRANSFERIMIN E ARTIKUJVE PIROTEKNIKË
Neni 1
Objekti
Ky vendim përcakton procedurat, kushtet, kriteret, afatet, vlefshmërinë dhe formatet për dhënien, shfuqizimin dhe pezullimin e autorizimeve për kryerjen e veprimtarisë së magazinimit, transferimit dhe asgjësimit të artikujve piroteknikë.
Neni 2
Struktura përgjegjëse për dhënien e autorizimit për magazinimin, transferimin dhe asgjësimin e artikujve piroteknikë
Komisariati i policisë është struktura përgjegjëse për dhënien e autorizimit për kryerjen e veprimtarisë së transferimit, magazinimit dhe asgjësimit të artikujve piroteknikë.
Neni 3
Kushtet dhe kriteret e pajisjes me autorizim për magazinimin, transferimin dhe asgjësimin e artikujve piroteknikë
1. Operatori ekonomik, që kërkon të pajiset me autorizim për kryerjen e veprimtarisë për magazinimin e artikujve piroteknikë, duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:
a) Të jetë i regjistruar si subjekt tregtar në Republikën e Shqipërisë, sipas legjislacionit në fuqi;
b) Të ketë në pronësi apo në përdorim objektin për magazinimin, sipas një kontrate qiraje/nënqiraje ose hua përdorimi, të njësuar nga noteri;
c) Të ketë projektin për magazinën, si dhe vërtetimin për kolaudimin e objektit, të lëshuar nga organi përgjegjës, që mbulon çështjet e infrastrukturës dhe energjetikës;
ç)  Të ketë dëshminë e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi;
d) Të ketë kontraktuar një subjekt të shërbimit privat të sigurisë fizike për ruajtjen e  magazinës;
dh) Të sigurojë që ambienti i jashtëm dhe i brendshëm i magazinës të jetë i monitoruar me kamera, sipas kërkesave të ligjit për masat shtesë të sigurisë.
2. Operatori ekonomik, që kërkon të pajiset me autorizim për transferimin e artikujve piroteknikë duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:
a) Të jetë i pajisur me licencën për import, eksport dhe prodhim të artikujve piroteknikë nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve ose licencën e tregtimit, shitjes me pakicë, të lëshuar nga njësia administrative;
b) Personi që do të shoqërojë artikujt piroteknikë gjatë transferimit të jetë i pajisur me dëshminë e zjarrmëtarit, lëshuar nga Agjencia Kombëtare për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera;
c) Të këtë në pronësi apo në përdorim objekt për magazinimin e artikujve piroteknikë, të miratuar sipas këtij vendimi, si dhe të vërtetojë se edhe operatori ekonomik që pret mallin të ketë në pronësi apo në përdorim objekt për magazinimin e artikujve piroteknikë, të miratuar sipas këtij vendimi, ose të jetë dyqan i shitjes me pakicë, i licencuar nga njësia administrative që mbulon territorin;
ç) Të vërtetojë se drejtuesi i automjetit, që kryen transportin, të jetë i pajisur me certifikatë “ADR”, sipas legjislacionit në fuqi për transportin e lëndëve të rrezikshme;
d) Të vërtetojë se automjeti, që kryen transportin, të jetë i pajisur me certifikatë “ADR”, sipas legjislacionit në fuqi për transportin e lëndëve të rrezikshme dhe me GPS funksional për kontrollin dhe dokumentimin e itinerarit në subjektin që bën transferimin;
dh) Të ketë vërtetimin dhe aktin e kontrollit nga Shërbimi Vendor i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin se automjeti që kryen transportin është i pajisur me shenjat konvencionale treguese për transport të këtyre artikujve, si dhe fikse zjarri jo më të vogla se 6 (gjashtë) kg dhe jo më pak se 2 (dy) copë;
e) Rastet kur transferimi i mallit do të kryhet nga transportuesit e huaj me mjetet e tyre të transportit, të pajisur me certifikatë “ADR” në vendet e origjinës, si dhe rastet e transitivit të këtyre mallrave nëpërmjet territorit të Republikës së Shqipërisë përjashtohen nga shkronja “dh”, e pikës 2, të këtij kreu;
ë) Të ketë të deklaruar origjinën e mallit.
3. Pajisja me autorizim për asgjësimin e artikujve piroteknikë rregullon procedurën për lejimin e grumbullimi dhe asgjësimit të artikujve piroteknikë.
3.1.  Operatori ekonomik, që kërkon të pajiset me autorizim për kryerjen e procedurës së asgjësimit të artikujve piroteknikë, duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:
a) Të ketë licencë për prodhim, import, eksport apo autorizimin për transitim të artikujve piroteknikë, të lëshuar nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve ose licencën e tregtimit, shitjes me pakicë të lëshuar nga njësia administrative;
b) Të ketë një marrëveshje me subjektet e licencuara nga Ministria e Mbrojtjes, të cilat ofrojnë edhe shërbimin e shkatërrimit/çmilitarizimit të lëndëve plasëse dhe municioneve ose marrëveshje me operatorin e licencuar për asgjësimin e artikujve piroteknikë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për menaxhimin e mbetjeve të integruara;
c) Të deklarojë sasinë, llojin, origjinën dhe arsyet e asgjësimit të artikujve piroteknikë.
KREU II
PROCEDURAT, AFATET, VLEFSHMËRITË DHE FORMATET PËR KËRKESËN DHE DHËNIEN E AUTORIZIMEVE PËR MAGAZINIMIN, TRANSFERIMIN DHE ASGJËSIMIN E ARTIKUJVE PIROTEKNIKË
Neni 4
Kërkesa për pajisjen me autorizim
1. Operatori ekonomik bën kërkesën për pajisje me autorizimin përkatës në portalin “e-Albania.”
2. Operatori ekonomik pajiset elektronikisht te “Hapësira ime”, në portalin “e-Albania”, me dokumentin e autorizimit të lëshuar me vulë elektronike ose nënshkrim elektronik nga institucioni shërbim ofrues.
Neni 5
Formati për kërkesën për pajisjen me autorizim për magazinimin e artikujve piroteknikë
1. Kërkesa për marrjen e autorizimit për magazinimin e artikujve piroteknikë përmban:
a) emrin e operatorit ekonomik;
b) adresën e selisë së operatorit ekonomik;
c) të dhënat personale për administratorin dhe punonjësit, të cilët do të kryejnë veprimtari me artikujt piroteknikë. Të dhënat përfshijnë (emër, mbiemër, numër identifikimi, si dhe pozicionin e punës);
ç)  adresën e vendndodhjes së magazinës;
d)  llojin e artikujve piroteknikë, sipas kategorive të përcaktuara në ligj, si dhe kapacitetin maksimal të magazinës;
dh) afatin e përdorimit të magazinës, i përcaktuar nga komisariati i policisë ku ndodhet magazina.
2. Së bashku me kërkesën për lëshimin e autorizimit për magazinimin e artikujve piroteknikë, operatori ekonomik ngarkon në portalin                       “e-Albania” edhe këto dokumente shoqëruese:
a) Fotokopjen  e dokumentit të pronësisë të noterizuar, nëse është pronë e subjektit ose dokumentin që vërteton të drejtën e përdorimit, nëse objekti i magazinimit është në pronësi të një të treti;
b) Vërtetimin nga komisariati i policisë përkatës, ku përcaktohet se objekti i plotëson kushtet për magazinimin e artikujve piroteknikë, sipas përcaktimeve në rregulloren e teknikës së sigurimit për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë;
c) Certifikatën e mbrojtjes nga zjarri, lëshuar nga Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin.
Neni 6
Kërkesa për pajisjen me autorizim për transferimin e artikujve piroteknikë
1. Kërkesa për marrjen e autorizimit për transferimin e artikujve piroteknikë për përdorim civil përmban:
a) emrin e operatorit ekonomik;
b) adresën e selisë së operatorit ekonomik;
c) të dhënat për administratorin;
ç) adresën e vendndodhjes së magazinës dalëse dhe të magazinës pritëse;
d) itinerarin e lëvizjes;
dh) llojin, sasinë dhe fuqinë e artikujve piroteknikë që do të transferohen;
e) deklarimin e origjinës së mallit (të artikujve piroteknikë);
ë)  të dhënat e automjetit që do të kryejë transferimin;
f) të dhënat e drejtuesit të mjetit;
g) të dhënat e shoqëruesit të pajisur me dëshminë e  zjarrmëtarit;
gj) të dhënat e punonjësit të shërbimit privat të sigurisë fizike.
2. Së bashku me kërkesën për lëshimin e autorizimit për transferimin e artikujve piroteknikë, operatori ekonomik duhet të ngarkojë në sistem edhe këto dokumente shoqëruese:
a) Kopje të licencës për import, eksport apo prodhim të artikujve piroteknikë, lëshuar nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve ose licencën e tregtimit, shitjes me pakicë, të lëshuar nga njësia administrative;
b) Fotokopjen e dëshmisë së zjarrmëtarit, lëshuar nga organi përgjegjës që mbulon çështjet e infrastrukturës dhe energjetikës;
c) Certifikatën “ADR” të drejtuesit të mjetit, të lëshuar sipas legjislacionit në fuqi për  transportin e lëndëve të rrezikshme;
ç)  Certifikatën “ADR” të automjetit, të lëshuar sipas legjislacionit në fuqi për transportin e lëndëve të rrezikshme;
d) Kopje të kontratës me shërbimin privat të sigurisë fizike që kryen ruajtjen dhe sigurimin e automjetit;
dh) Vërtetimin dhe aktin e kontrollit, lëshuar nga Shërbimi Vendor i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin për sinjalistikën e automjetit që do të kryejë transferimin;
e)  Deklaratën e origjinës së mallit (të artikujve piroteknikë);
ë)  Kopje të licencës të kategorisë III.2.B.
Neni 7
  Kërkesa për pajisjen me autorizimi për asgjësimin e artikujve piroteknikë
1. Kërkesa për marrjen e autorizimit për asgjësimin e artikujve piroteknikë përmban:
a) të dhënat për administratorin e operatorit ekonomik;
b) vendin ku do të kryhet asgjësimi;
c) sasinë dhe llojin e artikujve piroteknikë që do të asgjësohen;
ç) datën dhe orën në të cilën do të kryhet asgjësimi.
2. Së bashku me kërkesën për lëshimin e autorizimit për asgjësimin e artikujve piroteknikë, operatori ekonomik duhet të ngarkojë në portalin “e-Albania” këto dokumente shoqëruese:
a) Marrëveshjen e lidhur me subjektet e licencuara nga Ministria e Mbrojtjes, të cilat ofrojnë edhe shërbimin e asgjësimit të lëndëve plasëse ose marrëveshjen e lidhur me operatorin ekonomik të licencuar për asgjësimin e artikujve piroteknikë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për menaxhimin e mbetjeve të integruara;
b) Deklaratën e origjinës së mallit (artikujve piroteknikë);
c) Kopje të licencës për prodhim, import, eksport, të artikujve piroteknikë, të lëshuar nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve ose kopje të lejes së tregtimit, shitjes me pakicë, të lëshuar nga njësia administrative;
  ç)  Kopje të lejes mjedisore.
Neni 8
Verifikimi i dokumenteve dhe formatet e autorizimeve
1. Për pranimin, verifikimin dhe shqyrtimin e dokumenteve për autorizim, struktura përgjegjëse ndjek këtë procedurë:
a) Verifikon dokumentacionin e dërguar nga operatori ekonomik, si dhe plotëson formularët përkatës, sipas rubrikave;
b) Verifikon besueshmërinë e kërkuesit, si dhe përgatit dokumentin e besueshmërisë dhe të përshtatshmërisë së personit, brenda 5 (pesë) ditëve.
2. Formati i kërkesës për pajisjen me autorizim dhe formati i autorizimit për magazinimin, transferimin dhe asgjësimin e artikujve piroteknikë janë sipas lidhjeve që i bashkëlidhen vendimit dhe janë pjesë përbërëse të tij.
Neni 9
Afati i shqyrtimit të kërkesës  për pajisjen me autorizim
Afati për shqyrtimin e kërkesës për pajisjen me autorizim është:
a) 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e paraqitjes së kërkesës për pajisjen me autorizim për magazinim;
b) 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e paraqitjes së kërkesës për pajisjen me autorizim për transferim;
c) 10 (dhjetë) ditë nga dita e paraqitjes së kërkesës për pajisjen me autorizim për asgjësim.
Neni 10
Procedura e shqyrtimit,  dhënies së autorizimit apo mospranimit të kërkesës për pajisjen me autorizim
1. Struktura përgjegjëse për dhënien e autorizimit, në rastet kur konstaton mangësi në paraqitjen e kërkesës apo mungesë të dokumentacionit, njofton operatorin ekonomik për plotësimin e tyre.
2. Operatori ekonomik brenda 10 (dhjetë) ditëve duhet të plotësojë mangësitë e konstatuara. Në këtë rast, afati i shqyrtimit pezullohet deri në plotësimin e mangësive të kërkesës nga ana e operatorit ekonomik.
3. Kërkesa për pajisjen me autorizim nuk pranohet nëse operatori ekonomik nuk plotëson mangësitë e dokumentacionit brenda afatit 10-ditor.
4. Në rastet kur struktura përgjegjëse miraton kërkesën për dhënien e autorizimit, vendimi i miratimit të kërkesës i dërgohet operatorit ekonomik në të njëjtën adresë dhe me të njëjtat mjete që ka aplikuar. Formati i autorizimit të lëshuar verifikohet në çdo rast kontrolli nga strukturat përgjegjëse, të përcaktuara në ligjin për lëndët plasëse për përdorim civil.
5. Në rastet e transferimit të herëpashershëm, struktura përgjegjëse kthen përgjigje për dhënie të autorizimit apo mospranim të kërkesës për autorizim për operatorin ekonomik me të njëjtat mjete, brenda të njëjtit afat që është bërë njoftimi nga operatori ekonomik.
6. Vendimi për mospranimin e kërkesës mund të ankimohet sipas procedurave të përcaktuara në Kodin e Procedurave Administrative.
Neni 11
Procedura e shfuqizimit dhe pezullimit të autorizimit
1. Përveç rasteve të përcaktuara në ligjin për artikujt piroteknikë dhe në ligjin për licencat, autorizimet dhe lejet, autorizimi për magazinimin, transferimin dhe asgjësimin e artikujt piroteknikë shfuqizohet edhe në rastet kur operatori ekonomik është në tejkalim, ka shkelur apo nuk përmbush më kriteret dhe kushtet e përcaktuara në këtë vendim.
2. Struktura përgjegjëse, në rastet kur gjatë verifikimit të veprimtarisë së operatorit ekonomik gjen shkelje të kushteve të përcaktuara në autorizim, pezullon autorizimin deri në verifikimin e rrethanave.
3. Struktura përgjegjëse kthen përgjigje më të njëjtat mënyra që është dërguar kërkesa për shfuqizimin e autorizimit, duke nxjerrë një vendim të arsyetuar.
4. Vendimi për shfuqizimin apo pezullimin e autorizimit mund të ankimohet sipas procedurave të përcaktuara në Kodin e Procedurave Administrative.
Neni 12
Vlefshmëria e autorizimit
1. Afati i vlefshmërisë së autorizimit për magazinim është deri në 2 (dy) vjet për objekte magazinimi të përkohshme dhe deri në 6 (gjashtë) muaj për objekte magazinimi javore apo ditore.
2. Për transferimet për çdo ngarkesë dhe çdo mjet që bën transportin e ngarkesës, afati i autorizimit për transferim është sa koha e kërkuar për transferimin.
3. Afati i autorizimit për asgjësim është i vlefshëm deri në 30 (tridhjetë) ditë.
4. Me mbarimin e afatit të vlefshmërisë së autorizimit, subjekti i interesuar për t’u pajisur sërish me këtë autorizim duhet të paraqesë kërkesën dhe dokumentacionin që provon përmbushjen e kushteve të autorizimit.
KREU III
Neni 13
Dispozita të fundit
Ngarkohen Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Agjencia Kombëtare për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera (AKSEM), Policia e Shtetit dhe Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
MIRATIMIN E REKOMANDIMEVE PRIORITARE NË LUFTËN KUNDËR KRIMINALITETIT, PËR VITIN 2024
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 103, të ligjit nr.97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të pikës 32, të nenit 6, të ligjit nr.8678, datë 14.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Miratimin e rekomandimeve prioritare në luftën kundër kriminalitetit, për vitin 2024, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohet ministri i Drejtësisë t’ia përcjellë menjëherë rekomandimet prioritare Prokurorit të Përgjithshëm, si dhe t’ua bëjë ato të njohura drejtuesve të prokurorive të të gjitha shkallëve dhe drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme, në një mbledhje të përbashkët, jo më vonë se 1 (një) muaj nga data e miratimit të këtij vendimi.
3. Ngarkohet ministri i Drejtësisë të miratojë metodologjinë mbi mënyrën e vlerësimit dhe ndjekjes në vazhdimësi të zbatimit të rekomandimeve prioritare, bazuar në kritere të përcaktuara qartë dhe të matshme, sipas legjislacionit në fuqi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 220 KV FIER, HOXHARË, DHE NËNSTACIONIT 220 KV HOXHARË”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, si dhe të nenit 13, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i linjës 220 kV Fier, Hoxharë, dhe nënstacionit 220 kV Hoxharë”.
2. Shpronësimi bëhet në favor të Operatorit të Sistemit të Transmetimit, sh.a.
3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall” dhe “arë”, me një vlerë të përgjithshme prej 601 715.34 (gjashtëqind e një mijë e shtatëqind e pesëmbëdhjetë pikë tridhjetë e katër) lekësh.
4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 601 715.34 (gjashtëqind e një mijë e shtatëqind e pesëmbëdhjetë pikë tridhjetë e katër) lekësh, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit, sh.a.
5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit, sh.a.
6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në “Fletoren zyrtare” dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit, sh.a.
8. Operatori i Sistemit të Transmetimit, sh.a., kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Operatori i Sistemit të Transmetimit, sh.a.
10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasuritë që shpronësohen sipas këtij vendimi në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, për Operatorin e Sistemit të Transmetimit, sh.a.
11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë të pasurive që shpronësohen sipas këtij vendimi në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, për Operatorin e Sistemit të Transmetimit, sh.a.
12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Operatori i Sistemit të Transmetimit, sh.a., Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Fier për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
KRYEMINISTRI
EDI RAMA
***
V E N D I M
PËR
DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.17, DATË 15.1.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PROCEDURAT, KRITERET DHE RREGULLAT PËR ZBATIMIN E PROGRAMEVE TË NXITJES SË PUNËSIMIT NËPËRMJET PUNËSIMIT, FORMIMIT NË PUNË DHE PRAKTIKAVE PROFESIONALE”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 11, të ligjit nr.15/2019, “Për nxitjen e punësimit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
Në vendimin nr.17, datë 15.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit, formimit në punë dhe praktikave profesionale”, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
I. Në kreun II bëhen shtesat dhe ndryshimet, si më poshtë:
1. Pas fjalisë së parë, të pikës 1, shtohet fjalia, me këtë përmbajtje:
“Përjashtim nga ky kriter bëjnë vetëm të rinjtë, të moshës 15-29 vjeç, të cilët do të jenë pjesëmarrës sipas skemës së garancisë rinore dhe personat me aftësi të kufizuar.”.
2. Pika 4 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“4. Punëdhënësit me të drejtë kërkese duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
a) Të jenë persona fizikë apo juridikë të regjistruar, për jo më pak se 6 (gjashtë) muaj;
b) Subjekti të jetë në statusin aktiv;
c) Të mos kenë shkelur legjislacionin për punësimin në dy vitet e fundit para kërkesës në program;
ç) Të ofrojnë punë me kohë të plotë, për një minimum prej 40                        (dyzet) orësh në javë, me një pagesë mujore jo më pak se paga minimale, në përputhje me dispozitat e Kodit të Punës. Punësimi me kohë të pjesshme ose punët sezonale afatshkurtra nuk përfitojnë subvencionim;
d) Të jenë persona fizikë apo juridikë, të cilët nuk kanë detyrime të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore, por në momentin e aplikimit në program kanë ende gjoba apo interesa të papaguara.
dh) Vendi i punës i financuar nga ky program duhet të vijë si rezultat i shtimit të vendeve të lira të punës në aktivitetin e punëdhënësit.”.
3. Fjalia e dytë, e pikës 5, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Punëdhënësit me deri në 9 (nëntë) punonjës mund të aplikojnë për maksimumi 2 (dy) pjesëmarrës.”.
II. Në kreun III  bëhen këto ndryshime:
1. Në nënndarjen “ii”, të shkronjës “ç”, të pikës 1, bëhen këto ndryshime:
a) Paragrafi i dytë ndryshohet, si më poshtë vijon:
“- për 6 (gjashtë) muaj, për pjesëmarrësit, të cilët janë të rinj të moshës 15-29 vjeç, persona me aftësi të kufizuar, viktima të trafikimit, të dhunës në familje apo viktima të dhunës me baza gjinore, romë dhe egjiptianë, të kompensuara në muajin e katërt, të pestë, të gjashtë, të shtatë, të njëmbëdhjetë dhe të dymbëdhjetë të kontratës.”.
b) Paragrafi i tretë shfuqizohet.
2. Nënndarja “iv”, e shkronjës “dh”, të pikës 2, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“iv. pagesën për mentorin në vlerën 3 000 (tre mijë) lekë për çdo përfitues, pjesëmarrës të angazhuar nga ky punëdhënës, të kompensuar çdo muaj.”.
3. Në pikën 4 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
a)  Pas fjalëve “… viktimat e dhunës në familje ose të dhunës me bazë gjinore …” shtohen “… përfituesit e rinj të moshës 15-29 vjeç, personat me aftësi të kufizuar dhe …”.
b) Në shkronjën “a”, fjalët “… 1 600 (një mijë e gjashtëqind) …”  zëvendësohen me “… 1 800 (një mijë e tetëqind) …”.
c) Shkronja “b” ndryshohet, si më poshtë vijon:
“b) për prindërit e vetëm ose prindërit e rinj të moshës 18-29 vjeç me fëmijë nën 6 (gjashtë) vjeç jepet një bonus në vlerën prej 4 000 ( katër mijë) lekësh në muaj për kujdesin e çdo fëmije në ngarkim;”.
ç) Në shkronjën “c”, pas fjalës “… të kufizuara” shtohen “…, në të cilën përfshihen, por pa u kufizuar, mjetet ndihmëse në vendin e punës, literaturë/informacion të përshtatur dhe përkthime për personat me dëmtime shikimi ose dëgjimi, asistent personal në vendin e punës,  transport të përshtatur, aksesueshmëri të mjedisit të punës …”.
III. Në kreun IV bëhen këto ndryshime:
a) Pika 3  ndryshohet, si më poshtë vijon:
“3. Pas marrjes së kërkesës nga punëdhënësi, verifikimet përkatëse për përmbushjen e kritereve të përcaktuara në pikën 4, të kreut II, për punëdhënësin, do të kryhen nga Sistemi i Shërbimeve të Punësimit nëpërmjet ndërveprimit me bazën e të dhënave shtetërore të institucioneve të tjera. ”.
b) Pika 4 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“4. Për punëdhënësit që plotësojnë kriteret, struktura vendore e punësimit, brenda 7 (shtatë) ditëve punë, identifikon listën e pjesëmarrësve punёkёrkues të papunё, që plotësojnë kriteret e pjesëmarrjes në program.”.
c) Pika 13 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“13. Financimi i punëdhënësit do të bëhet çdo muaj, brenda 10 (dhjetë) ditëve punë, pas dorëzimit të kërkesës për muajin që kërkon financim.”.
IV. Në pikën 4, të kreut V, fjalët “… 5 (pesë) …” zëvendësohen me                                              “… 10 (dhjetë) …”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.
Previous Strategjia Ushtarake dhe Plani Afatgjatë i Zhvillimit, ministri Peleshi diskuton dokumentet me gjeneralët aktivë dhe në rezervë